REGULAMIN KONKURSU

„Ogólnopolska Konferencja
Forum Ginekologii i Położnictwa”

(dalej: Regulamin)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu „Ogólnopolska Konferencja Forum Ginekologii i Położnictwa” (dalej: Konkurs) jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu (60-595), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, REGON 631046924, kapitał zakładowy w wysokości 300.0000,00 zł (dalej: Organizator).
  2. Konkurs trwa w dniach 08.09.2022 r. od godziny 15:00 do 26.09.2022 r. – jest to okres, w którym można przesłać zgłoszenie do Konkursu (dalej: Okres zgłoszeń). Czynności związane z wydawaniem nagród i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zostaną zakończone do dnia 21 października 2022 r.
  3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej https://www.konferencja-ginekologiczna.pl/bilety oraz poprzez formularz na Facebooku (dalej: Strona internetowa Konkursu). Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin udostępniane są na Stronie internetowej Konkursu.
  4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma miejsce zamieszkania na terenie Polski (dalej: Uczestnik).
  2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
  3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a Uczestnik może zrezygnować z niego w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres siedziby Organizatora (Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań) lub własnoręcznie podpisane oświadczenie i przesłane w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail bok@forum-media.pl.
  4. Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
  5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
   1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w ramach odpowiedzi na pytanie konkursowe i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w odpowiedzi na pytanie konkursowe;
   2. powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
   3. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję Konkursową. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować brak pozytywnej weryfikacji zgłoszenia konkursowego danego Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
  7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 3. ZASADY KONKURSU
  1. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi na pytanie: „Kto jest prezesem polskiego towarzystwa ginekologów i położników?” (dalej: Odpowiedź).
  2. Aby zgłosić się do Konkursu Uczestnik w Okresie zgłoszeń powinien wejść na Stronę internetową Konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wypełnić formularz na Facebooku.
  3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga od Uczestnika: W ramach formularza zgłoszeniowego Uczestnik może wyrazić również zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych dotyczących oferty Forum Media Polska sp. z o.o. na podane dane osobowe (adres e-mail lub numer telefonu). Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, a jej niewyrażenie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
   1. podania adresu e-mail oraz numeru telefonu,
   2. podania własnej propozycji Odpowiedzi oraz
   3. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści.
  4. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na podany przez niego adres e-mail, że jego zgłoszenie zostało zarejestrowane przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora przy przeprowadzaniu Konkursu. Wiadomość taka stanowi jedynie potwierdzenie, że zgłoszenie zostało prawidłowo zarejestrowane w Konkursie – Organizator w dalszej kolejności weryfikuje treść zgłoszenia pod kątem jego zgodności z Regulaminem.
   Uczestnicy powinni bieżąco śledzić folder swojej skrzynki odbiorczej, w tym również folder „SPAM” – na wypadek, gdyby ww. wiadomość została zakwalifikowana przez filtr skrzynki mailowej do tego folderu. Jeśli Uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości w ciągu 24 godzin od przesłania zgłoszenia powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: bok@forum-media.pl.
  5. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):
   1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
   2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
   3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
   4. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
  6. Jeden Uczestnik może przesłać w Konkursie tylko jedno zgłoszenie (Odpowiedź).
  7. W przypadku, gdy Uczestnicy zgłoszą w ramach Konkursu identyczne lub istotnie podobne Odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który wcześniej dokonał zgłoszenia (decyduje chwila otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
 4. NAGRODY
  1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:
   1. Stacjonarny bilet wstępu na kongres “I Ogólnopolską Konferencję Forum Ginekologii i Położnictwa” organizowany przez magazyn Forum Położnictwa i Ginekologii odbywający się w dniach 08-09.10.2022 r. w Warszawie o wartości jednostkowej 1228,77 zł (słownie: tysiąc dwustu dwudziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy) brutto (dalej: Nagroda I stopnia);
  2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Nagrody I stopnia, w tym zwłaszcza harmonogram kongresu dostępny jest na stronie: https://www.konferencja-ginekologiczna.pl/.
  3. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje im przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, kreatywność, estetyka i styl wypowiedzi. Jury wybierze sześć najlepszych zgłoszeń (Odpowiedzi) spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w Konkursie – pierwsze zostanie nagrodzone Nagrodą I stopnia.
  2. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń (Odpowiedzi) nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt 5.1. Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.
  3. Jury wybierze zwycięzców do dnia 30 września 2022 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń (Odpowiedzi), które zostały nadesłane w Konkursie. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej do dnia 30 września 2022 r. za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  4. W terminie 3 dni roboczych od poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 5.3. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na wiadomość Organizatora przesłać swoje dane niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie utratą prawa do otrzymania nagrody.
  5. Nagrody wydane zostaną zwycięzcom najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. i wysłane pocztą, firmą kurierską, bądź elektronicznie, na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt 5.4. Regulaminu.
 6. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi w okresie jego trwania, jednakże nie później niż do 14 października 2022 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora). Reklamacje doręczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań) lub mailowo na adres bok@forum-media.pl w temacie: Reklamacja – konkurs „Ogólnopolska Konferencja Forum Ginekologii i Położnictwa”.
  3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny (jeśli reklamacja została wysłana listem poleconym), opcjonalnie – numer telefonu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
  4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi w analogiczny sposób, w jaki przesłała reklamację, tj. listem poleconym lub mailowo. Organizator może ponadto powiadomić o rozstrzygnięciu reklamacji telefonicznie (jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu).
  5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (kontakt do inspektora ochrony danych: iod@forum-media.pl).
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
  4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.
 8. W TWAŻNE ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 8.1. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestników, którzy w szczególności:
   1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
   2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
  2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 2.5. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
  3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, sposobu ich wydania ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
  4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych.
  5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
  6. Regulamin Konkursu jest jawny i dostępny na Stronie internetowej Konkursu, jak również może zostać udostępniony w wersji elektronicznej i przesłany na wskazany adres e-mail na żądanie Uczestnika.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursie w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli nagród przewidzianych do wydania w Konkursie. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmian na Stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość wysłaną na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.
  8. Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu uznaje się dni kalendarzowe, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU
„Ogólnopolska Konferencja Forum Ginekologii i Położnictwa”

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Ogólnopolska Konferencja Forum Ginekologii i Położnictwa” („Konkurs”) jest Forum Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Poznaniu (60-595), ul. Polska 13. Z administratorem danych można skontaktować się wysyłając list na ww. adres siedziby lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Tomasz Grzybowski. Z inspektorem można kontaktować się wysyłać mail na adres: iod@forum-media.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych jaki ma w tym, aby poprzez organizacje Konkursu promować swoją działalność.
  Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
  Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę Twój adres e-mail lub numer telefonu będą wykorzystywane w celu wysyłania do Ciebie wiadomości (komunikatów marketingowych) zawierających oferty handlowe administratora Twoich danych.
 4. Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili wysyłając list na adres wysyłając list na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp.
  Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 7. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
  • dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin). W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
  • dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
  • dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres, kiedy dany uczestnik kupuje produkty od Organizatora oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty od Organizatora, chyba, że wcześniej wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo do poprawiania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do żądania usunięcia danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem wysyłając list na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl.
 9. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.
 10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego). Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami listownie na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl.