Warunki uczestnictwa

 

Ogólne warunki udziału w konferencjach medycznych
Rozdział 1.

Cena udziału w Konferencji zależy od daty dokonania płatności (liczy się data wpływu środków na konto Organizatora).

Cena obejmuje:

 • udział we wszystkich prelekcjach,
 • przerwy kawowe, napoje, lunch
 • certyfikat potwierdzający udział w Konferencji

Uczestnikom dokonującym rejestracji w dniu Konferencji  nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJACH MEDYCZNYCH

Rozdział 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane  pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator – Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w  Poznaniu ul. Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223,  Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł;

Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art.  22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług  szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w  zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji. 

Uczestnik –  uczestniczący w  Konferencji:  Zamawiający będący osobą  fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu  zgłoszenia.

Konferencja – organizowana lub współorganizowana przez Organizatora:  konferencja, kongres, zjazd, szkolenie   lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

 

Rozdział 2.
Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Konferencji jest  przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub  pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia. 
 2. Złożenie formularza zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego  warunków udziału w Konferencji, wynikających z zamówienia oraz niniejszych  Ogólnych Warunków.

 

Rozdział 3.
Płatność i wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 2 dni roboczych od doręczenia Organizatorowi  formularza zgłoszenia, Organizator za pośrednictwem e-maila lub faksu albo poczty  potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie  zgłoszenia oraz przekaże mu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę). 
 2. Z chwilą potwierdzenia  przez Organizatora otrzymania zgłoszenia następuje  zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zamawiającym  a Organizatorem.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 7 dni od  momentu otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia udziału w  Konferencji.  W przypadku zgłoszeń  złożonych  później jak 9 dni przed terminem rozpoczęcia   Konferencji,   płatności należy dokonać nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem.
 4. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji,   przysługuje  prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nie   dokonania przez Zamawiającego zapłaty w terminie powołanym w pkt 3. 
 5. Wpisanie na listę uczestników Konferencji następuje po  zarejestrowaniu wpłaty przez Organizatora. 
 6. W ciągu 7 dni od zarejestrowania wpłaty, Zamawiający  otrzyma fakturę VAT. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania  podpisu przez Zamawiającego lub osobę przez niego  upoważnioną. Faktura zostanie  wysłana pocztą na adres wskazany w  formularzu zgłoszeniowym. 
 7. Po wpisaniu na listę uczestników, jednak niż później  niż 5 dni przed terminem Konferencji, Zamawiający otrzyma „Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa”, zawierające m.in. dane o miejscu i  programie Konferencji.
 8. Organizatorowi, w  terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji,   przysługuje prawo jej odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności  w razie niemożliwości przeprowadzenia  Konferencji z przyczyn niezależnych od  Organizatora, w tym w zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby   zgłoszeń. 
 9. W przypadku  odwołania Konferencji, Organizator może zaproponować Zamawiającemu  udział w Konferencji  w innym terminie. Jeżeli  Organizator nie zaproponuje innego terminu Konferencji lub termin ten nie  zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego,   kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie  zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Konferencji,  na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 10. W przypadku  odwołania Konferencji, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych  kosztów przejazdu, rezerwacji  hotelowych i innych kosztów, związanych z  udziałem w Konferencji z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora  opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

 

Rozdział 4.
Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z  udziału w Konferencji (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy  pisemnej  i jego doręczenie  do Organizatora listownie, za pośrednictwem  faxu lub poczty elektronicznej. 
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji nie  później niż  30 dni przed terminem rozpoczęcia   Konferencji nie pociąga za  sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje  data wpływu pisma do Organizatora). 
 3. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji między 29 a 15 dniem przed terminem  rozpoczęcia Konferencji, Organizatorowi   przysługuje 20% opłaty za Konferencję. W  przypadku doręczenia  pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 15 dni przed  terminem rozpoczęcia Konferencji lub w  przypadku  nieprzybycia Uczestnika na Konferencję, bez wcześniejszego  oświadczenia  Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje  opłata za Konferencję w  pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów.
 4. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji z  przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w  Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.  Wskazanie przez  Zamawiającego innego Uczestnika Konferencji wymaga formy pisemnej  (list, fax, e-mail) i powinno być dostarczone do Organizatora nie później niż 4 dni robocze przed  Konferencją.

 

Rozdział 5.
Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik na miejscu Konferencji otrzymuje  pakiet  konferencyjny. 
 2. Każdy Uczestnik otrzymuje po Konferencji imienny  certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania  modyfikacji programu Konferencji lub zmiany prelegenta, w merytorycznie  uzasadnionych przypadkach. 
 4. Organizator dopuszcza możliwość organizacji  Konferencji na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione pomiędzy Organizatorem  i  Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim  nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami. 
 5. Organizator  oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom  podczas Konferencji są objęte  ochroną prawa autorskiego. Zamawiający  i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania  z nich jedynie w ramach  dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie,  zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów   wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Rozdział 6.
Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji  dotyczących Konferencji w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Konferencji. 
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej,  listem  poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia  jej  otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie  wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie  zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w  formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail. 
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym  mowa w pkt. 1 pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Udziału w Konferencjach  Medycznych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego. 
 2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu  o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 3. Forum Media Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do  wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym   zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji  Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania  przez Zamawiającego  potwierdzenia  złożenia zamówienia.        
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z  niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:


      Biuro Obsługi Klienta
      Forum Media Polska Sp. z o.o.

      ul. Polska 13,
      60-595 Poznań
      tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
      e-mail: bok@e-forum.com.pl